Učení Bible zpaměti, podzim 2015

By: Janee Date Posted: September 16, 2015

“Veškeré Písmo je vdechnuté Bohem a je užitečné k učení k usvědčování, k napravování, k výchově ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl takový, jaký má být, důkladně vystrojený ke každému dobrému skutku.” (2. Timoteovi 3, 16-17)

Učit se Bibli zpaměti je určitě užitečné a přináší to prospěch okamžitý i dlouhodobý. Pomůže Ti to znát líp Boží slovo, může to být prospěšné ve Tvém osobním životě s Bohem, ale i v nečekaných situacích, se kterými se v životě setkáš. Pokud se chceš připojit k nám a učit se Bibli s ostatními dorosťáky, další výhodou, která z toho plyne je sladká odměna. Tu získáš, pokud se naučíš dva verše aktuální pro daný týden a řekneš je zpaměti Janě ještě před začátkem dorostu.

Verše k učení: 1. list Janův 5, 1-5 a pak Židům 11, 1-6, 2. Korintským 5, 1-5

Na příští dorost 9. 12. 2015 se učí všechny výše uvedené verše. Odměna: lístek na premiéru Star wars či jak domluví ti, co se verše naučí. Kdo by radši sladkosti, je to možné!!!

1. Janova 5

1 Každý, kdo věří, že Ježíš je Kristus, je zrozen z Boha. A každý, kdo miluje Otce, miluje i jeho dítě.

2 Podle toho poznáváme, že milujeme Boží děti, když milujeme Boha a plníme jeho přikázání.

3 To je totiž láska k Bohu, že zachováváme jeho přikázání. A jeho přikázání nejsou těžká,

4 neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět, naše víra.

5 Kdo je ten, který přemáhá svět, ne-li ten, kdo věří, že Ježíš je Syn Boží?

Židům 11, 1-3

1 Víra jest podstata věcí, v než doufáme, důkaz skutečností, které nevidíme.

2 Neboť v ní naši předchůdci dostali svědectví Boží.

3 Vírou rozumíme, že Božím výrokem byly uspořádány světy, takže to, co vidíme, nevzniklo z viditelného.

2. Korintským 5

1 Víme totiž, že bude-li stan našeho pozemského přebývání zbořen, máme příbytek od Boha: ne lidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích.

2 Neboť v tomto stanu sténáme a toužíme si obléci ještě i náš příbytek, který pochází z nebe.

3 Kdybychom pak byli svlečeni, nebudeme shledáni nahými.


Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.